0

การบวก ลบ รากที่ 2

ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง  การบวก ลบ  รากที่  2 จากวีดีโอ

เมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาของการบวก ลบ รากที่ 2  ลงในสมุดแล้วส่งครู